Travel

It’s Wine O’clock

Written by Cvety

gb Hello, folks! Happy Holidays! I’m not a big fan of Valentine’s Day, so this year I had no inspiration to write about it. But another wonderful Bulgarian holiday inspire me and this is Trifon’s Day (Day of the grower). We celebrate this day today – February 14 (there is a new style on 1 February). Honestly can celebrate it a whole year. This Bulgarian folk feast in honor of St. Trifon. Celebrated by winegrowers, falconers, gardeners and tavern-keepers – by all connoisseurs of good wine, etc .. On this day prepare meals in the old Bulgarian custom interfere wonders and serve a lot of wine.

bg Здравейте, приятели! Честит празник! Не съм голям почитател на Свети Валентин, за това тази година нямах никакво вдъхновение да пиша за него. Но пък един друг прекрасен Български празник го направи и това е Трифон Зарезан (Ден на лозаря). Ние празнуваме този ден днес – 14 февруари ( като има и нов стил на 1 февруари). Честно казано, може да го празнуваме и цяла година. Този български народен празник е в чест на Свети Трифон. Празнува се от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите – от всички ценители на доброто вино и т.н.. На този ден се приготвят ястия по стар български обичай, меси се пита и се поднася вино.

gb A few weeks ago we visited South Bulgaria. For quite some time I wanted to go into Melnik town, so this time we did it. The town is very small, old architecture with typical old Bulgarian houses. This is the smallest town in Bulgaria and is very famous area in the production of wine. Unique varieties and flavors.
The pictures you can see are  the incredible Melnik Pyramids that surround the town. Melnik Pyramids are rock formations, which are among the most visited by tourists Rock Formations on the territory of Bulgaria.

bg Преди няколко седмици посетихме Южна България. От доста време исках да отида в град Мелник, за това този път го направихме. Градчето е много малко, архитектурата старинна с типичните стари български къщи. Това е най-малкият град в България и е изключително известен район в производството на вино. Уникални сортове и аромати.
На снимките можете да забележите и невероятните Мелнишки пирамиди, които обграждат града. Те са скални образувания, които са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамиди на територията на България.

gb The biggest attraction for us was the “Museum of the wine“. The whole history of collecting grapes to produce wine, an origin and many more facts. If you are a connoisseur of wine and want to know more about it, this is the place..

bg Най-голямата атракция за нас беше “Музеят на виното”. Цялата история за събиране на грозде, за произвеждане на виното, произход и много още. Ако сте ценители на виното и искате да разберете повече за него, това е мястото.

gb After the tour and introduction to the history of wine, came the turn of its tasting …

bg След обиколка и запознаване с историята на виното, дойде ред и за неговата дегустация…

gb Closed own bottles and visited the wine treasury, which holds the wine. Is not it great?

bg Затворихме си собствени бутилки и посетихме трезора, в който се съхранява виното. Не е ли страхотно?

gb As a lover, a connoisseur and a good consumer of wine I haven’t particularly large collection, for the simple reason because I don’t want to catch a dust .. I want to share with you, that Bulgarian wines are exceptional and good. For those of you who never tried them – my advise is – do it! 🙂

bg Като любител, ценител и добър консуматор на вино, нямам особено голяма колекция, по простата причина, защото се стремя да не хващат прах.. Искам да споделя с вас, че българските вина са изключителни добри и за тези, които никога не са опитвали ги съветвам да го направят! 🙂

cvetybaby signature

About the author

Cvety

44 Comments

Leave a Comment