Lifestyle

Calming The Modern Mind

Yoga relaxation
Written by Cvety

gb Hi, guys, this article started out as a relaxation / meditation guide, but turned out a sliiightly different one. We decided to tell you something more about our personal experience and what it really means, through our eyes, to meditate and to free your mind in this intense reality, that we live in.

bg Здравейте, приятели, тази статия започна с идеята да ви дадем разяснения относно релаксацията и медитацията, но лееееко се отклони по пътя. Решихме на първо време да споделим с вас нашият опит в тази сфера и какво наистина означава, за нас, да медитираш и въобще да освободиш съзнанието си в съвременната реалност…

Beautiful Bulgarian girl

gb We truly believe, that Yoga is not some universal math equation, which you apply and wait for the wanted results. This is impossible even for the simplest reason that not everyone likes doing it. Those of you, who fancy it, have for sure tried going to a meditation class. We have never been keen on “forced” relaxation. We do not share the common belief, that if you go on Monday, at exactly 7p.m in a group meditation hour, you will receive any positives from it. If you’d lived in an ashram in India, have strictly followed the Yoga philosophy and practically religion- so yes, but in our world this is a twisted reality…

We like to look at the human mind as a tangled knot, which has to untie itself naturally, and forcing it just makes it even tighter. Meditation and relaxation have a bit more personal meaning to us. The human mind has it’s own function of turning itself off and restoring, you just have to put it in the correct conditions.

bg Ще започнем с това, че Йога не е универсална формула, която прилагаш и получаваш резултат. Това произлиза от факта, че не се нрави на всеки. Тези от вас, които са запалени, най-вероятно са се опитвали да посещават занимания по медитация. Ние никога не сме били привърженици на „насилствената” и планирана почивка. Не споделяме общоприетото мнение, че един ден решаваш, отиваш точно в 19:00ч. в час по йога и медитираш , и това ти е полезно по някакъв начин. Ако живееш в ашрам в Индия, следваш стриктно философия, която се доближава и си е почти религия – то да… но в нашата действителност това е нереално и криворазбрано.

Виждаме човешкото съзнание като един оплетен възел, който трябва да се саморазвие по естествен начин, защото насила все повече се затяга. За нас медитацията и релаксацията имат малко по-личен смисъл. Човешкото съзнание има заложена функция да се самоизлючва и възстановява, от само себе си, просто трябва да го поставиш в правилните условия.

“Гиян” мудра

Bulgarian yoga blog

gb This is why we got so attached and enchanted by the Ashtanga Yoga. It’s philosophy is “practice, practice, practice”, and in the process is where you find control over your senses and mind. They say that there are passengers for each train – so of course you can find the type of Yoga, suitable for your personality, and there are many

Ashtanga Yoga is very physically exhausting. This is the “sportiest” kind of yoga. Here you break yourself, as well as your body and fears and you accept your pain for what it is. This is the moment where you stop fighting reality and simply accept it for what it is. This makes you feel calm and happy, at the same time, in the present moment.

bg Именно с това ни грабна Ащанга Йога. Мотото донякъде е „практика,практика,практика”, а с времето осъзнаването и контрола над мозъка и сетивата идва сам. Казват, че за всеки влак си има пътници. От тук и многото видове йога – срещат се нуждите на различните типове хора.

Ащанга йога е физически много уморителна. Това е най-„спортният” вид йога. Тук пречупваш себе си, тялото си, страховете и приемаш болката си. Това е моментът, в който спираш да се бориш с действителността, а просто я приемаш и се научаваш да си спокоен и щастлив в настоящия момент, какъвто и да е той.

“Акааш” мудра

Healthy lifestyle blog

gb The Breathing techniques are essential in order to reach this state of mind. Ayengar’s book “Light on Pranayama” is irreplaceable. We will soon post an article on the exercises we include in our daily practice. By learning to control your breath you slowly become a master of your own soul. Of course mastering these technique takes years of practice and you never stop learning…

We always include a short meditation at the end of our practice, usually in lotus, half lotus or in a simple seated position. This is the moment when we become fully aware of our body. We usually hld our fingers in a specific mudra. You can read all about mudras in the Internet. Each one has it’s own meaning. Our faves are the Aerial Gyan mudra, also know as the wisdom mudra, which grants peace and calms the mind, and the Akaash mudra, which centers the body’s energies. It’s important to always put yourself in what you do, not do it by textbook, so find some mudras that you like and suit your personality and wishes.

bg Дихателните упражнения са ценен помощник. Изключително полезна е книгата на Айенгар „Светлина въру Пранаяма”. Скоро ще пуснем статия с разяснения върху дихателните упражнения, които обичаме да практикуваме. . Контролирайки дъха си, ти малко по-малко ставаш господар и на душата си. Това, естествено, става с години редовна практика и постоянство и никога не спираш да се учиш…

Нещото, което спазваме е кратката медитация, на края на практиката, обикновено в лотус, полу-лотус или турски седеж. Това е моментът, в който осъзнаваме тялото си – как се чувста то, къде се намираме в пространството и т.н. Държим пръстите на ръцете си в определени мудри. За тях може да прочетете много в Интернет пространството. Всяка мудра има различна символика и значение. Нашите любими са: Въздушната „Гиян” мудра, още известна като мудра на знанието, която дарява спокойствие и „Акааш” мудра, която центрира енергиите в тялото. За нас е важно да влагаме смисъл, във всичко, което правим-тъй като мудрите са много, просто намерете тази, която допада на вас.

European Yoga blog

gb Relaxing in Shavasana. If you have a little bit more time after your practice, you can lie down in Shavasana- on your back, arms relaxed beside your body, palms facing up, legs hips width apart. We use it as a type mind training, as we intentionally focus our attention on different parts of the body. If you are at home, best case scenario is to make your own playlist, not use some online meditation music- individualize the process – use the songs that make YOU happy! You can lie down on the sofa, on the mat, on the ground- wherever you like and just enjoy!

bg Релаксация в Шавасана. Ако имате малко повече време в края на практиката си, може да легнете в Шавасана- по гръб, ръцете са отпуснати до тялото, дланите- обърнати нагоре, ходилата леко разтворени встрани. Практикуваме я под формата на автогенен тренинг, като съсредоточаваме вниманието си в отделни части на тялото. Ако сте вкъщи най- добрият вариант е вместо да сваляте онлайн релаксации с готови спокооойни мелодии, индивидуализирайте процеса, като си направите един плейлист с песните, които ви карат да се чувствате щастливи, спокойни, легнете по гръб- може и на дивана или на земята и просто се наслаждавайте!

International Yoga blog

gb Final thoughts – Yoga is not the only way to relieve stress. Each sport brings great pleasure and relaxes the mind. Jog, swim, ride a bike…there is a specific moment, where your mind switches off and you are all by yourself. When you start to enjoy this moment, not fight it and even intentionally seek it, only then will you have truly touches your essence and loved yourself for who you are. This breath of fresh air is you personal meditation – no matter how you’ve reached it, no limitations and prejudice, no instructor needed…You have found yourself!

bg За финал искаме да споделим, че йога не е единственият начин за релаксация. Всеки един спорт носи голямо успокоение на ума. Бягане, плуване, каране на колело. Има един определен момент, в който съзнанието ви се изключва и оставате напълно сами със себе си. Когато започнете да се наслаждавате на това, не се борите и даже умишлено го търсите, то тогава наистина сте се докоснали до същността си и обичате себе си. Тази глътка чист въздух е вашата медитация – без значение как сте достигнали до нея – без норми, ограничения и инструктори. Вие сте открили себе си!

by Yogi Chicks

Photography  picsvet

About the author

Cvety

52 Comments

Leave a Comment