Fashion

New In

Written by Cvety

gb Let tell you a story…

Today’s story is not connected with my new purchases :), which of course can not miss, but apparently they speak for themselves. For what I want to tell you about an amazing person… What great happiness it is to have such a loyal and loving person to yourself.

bg Нека да ви разкажа една история…

Днешната история не е свързана с новите ми покупки :), които разбира се няма как да пропусна, но видимо те говорят сами за себе си. За това искам да Ви разкажа за един невероятен човек . Какво голямо щастие е да имаш такъв верен и обичан човек до себе си.

gb Someone who will always support you, even in the most difficult moments for you. Person, in the eyes of which you are always good, beautiful and kind. When they gave life to such a person, you know you’re the happiest on this Earth. It sounds cliché but it’s true. Why we are not real?
I often ask myself that question, why are these little people without a drop of malice they follow in life, where are the real ones, the good people?

bg Човек, който винаги ще те подкрепя, дори в най-трудните ти моменти. Човек, в очите на който ти си винаги добър, красив и мил. Когато живота те дари с такъв човек, разбираш че си най-щастливият на тази Земя. Звучи клиширано, но това е самата истина. Защо не сме истински?
Много често си задавам този въпрос, защо са малко тези хора, които без капчица злост те следват в живота, къде са истинските, добрите хора?

gb Every day I’m grateful of what I have. I feel blessed that I have my sister. She is my best friend, the most amazing person, who I proudly can call my sis. Thank you for being with me.

Out of all the lyrical variations I want to say that everything that is seen in these photos shows a super tiny part of the love of my sister to me !!!

bg Всеки ден съм благодарна за това, което имам. Чувствам се благословена, че те имам сестричето ми. Ти си ми най-добрият приятел, най-невероятният човек, който гордо мога да нареча моя сестра. Благодаря ти, че си до мен.
Извън всички лирически отклонения искам да кажa, че всичко, което се вижда на тези снимки показва една супер миниатюрна част от обичта и към мен!!!

gb Respect and love, because anything can be bought, but if you have nothing to feel valuable, you don’t need it …

bg Уважавайте и се обичайте, защото всичко друго може да се купи, но ако няма с какво да го почуствате за ценно, не ви е нужно…

Love.
xx cvety

About the author

Cvety

134 Comments

Leave a Comment