Beauty

Take Care of Your Smile

Cvety
Written by Cvety

gb Today’s topic is the care of our smile. As you know, it is an indispensable part of our lives and we need to pay serious attention to it. I received so many questions: how I keep my teeth white? For that, I decided to share my procedure with you. From long time ago I bet on a toothpaste Elgydium. The brand is French and is available in any pharmacy.

bg Днешната тема е грижата за нашата усмивка. Както знаете, това е неизменна част от живота ни и трябва да обърнем сериозно внимание на нея. Много пъти са ме питали как поддържам зъбите си бели и за това реших да споделя с вас. От дълго време залагам на пастите за зъби Елгидиум. Марката е френска и е достъпна във всяка аптека.

gb I start with the whitening toothpaste. It is my favorite, I had used many others, but I always come back to this one. I use it every day, but not for every washing. It’s good to use once a day (personally my opinion).

bg Започвам с избелващата паста за зъби. Тя ми е любима, пробвала съм много други, но винаги се връщам към нея. Използвам я всеки ден, като не на всяко миене. Хубаво е да се използва веднъж на ден (лично моя преценка).

gb Rather than I use this anti-plaque toothpaste. I was very pleased by it.  Use once a day.

bg От скоро използвам тази паста за зъби – анти плака. Изключително доволна съм от нея. Мия се с нея също веднъж на ден.

gb I found this toothpaste recently. It also is whitening and polishing, but with more action. The package is smaller. Use only 2 times a week. I use it about 3 weeks. Quite different from the others. It is with a greenish color and the texture is transparent and the most interesting is that didn’t foams. Which is a bit strange, but definitely wash very well and there is also a great effect. I personally don’t have any coffee or wine stains. (I don’t know how it works with cigarettes.)

bg Тази паста за зъби я открих скоро. Тя също е избелваща и полираща, но с по-силно действие. Опаковката и е по-малка и се използва само 2 пъти в седмицата. Използвам я от около 3 седмици. Доста по-различна от другите, като цвета и е зеленикав, текстурата прозрачна и най-интересното е, че не се пени. Което е малко странно, но определено мие много добре и има изклкючителен ефект. Нямам никакви петна от кафе или вино. (Не знам как действа при цигари.)

gb And last but not least I put my next favorite toothpaste – Parodontax. For a long time ago I use a whitening toothpaste and I have a pretty extensive experience with this kind of toothpaste. It is dangerous for your gums because it is stronger than others and have a whitening effect. For this very often, It can get bleeding gums. Here comes the time for the use of Parodontax. It aims to protect your gums. Use it once a day. If you have prolonged bleeding, stop a whitening toothpaste and use this until it passes.

bg И не на последно място слагам следващата ми любима паста за зъби – Пародонтакс. От доста време използвам избелващи пасти за зъби и имам доста богат опит с тях. Те са опасни за вашите венци, защото са по-силни от останалите и имат избелващ ефект. За това и много често, от тях може да получите кървене на венците. Ето тук идва и момента за използването на Пародонтакс. Той има за цел да предпази и защити венците ви. За това е хубаво да се използва поне веднъж на ден. Ако получите продължително кървене, спрете избелващата и използвайте само тази, докато не отмине.

gb For the toothbrush, there is not much to say. Each of you has a different preference for its softness. There are so many kinds. In this case, I have photographed Elgydium toothbrush that is medium – for me, personally, is too hard. For this last few times, I get Swiss toothbrush Curaprox, incredibly soft and with fine fibers. I’m very pleased by the action and its design. I recommend that you must buy a good quality toothbrush.

bg За четката за зъби няма какво толкова да кажа. Всеки от вас има различно предпочитание за мекотата на нейните влакна. Предлагат се всякакви. В случая съм ви снимала Елгидиум четка, която е медиум – на мен лично ми е твърда и не ми действа добре. За това последните няколко пъти си взимам швейцарска четка за зъби Curaprox, с невероятно меки и фини влакна. Много съм доволна както от действието, така и от дизайна и. Препоръчвам ви да си взимате хубави и качествени четки за зъби.

gb If you use а dental floss, I can recommend this. I personally am not a fan of this cleaning method, but it is nice to have everything at hand :))

bg Ако използвате конец за зъби, мога да ви препоръчам този. Аз не съм фен на този метод на почистване, но пък е хубаво да си имате всичко под ръка :))

gb And so we come to the conclusion that maintaining a beautiful and brilliant smile, not just a brushing morning and night, and comprehensive care for good health. The most beautiful thing you can see in the man is the smile. For me personally, this is the most important thing and always notice it first. Take care of yourself, inspect regularly and smile as much as possible 🙂

P.S. I have not photographed mouthwash, I bet on Listerine 🙂 It is good to use after brushing. It should also not be used constantly, because it can lead to unwanted coloring. For this stop at least a month.

bg И така стигаме до извода, че поддържането на красива и блестяща усмивка, не е просто едно миене на зъбите сутрин и вечер, а цялостна грижа за добро здраве. Най-красивото нещо, което може да видите в човек е усмивката. За мен лично, това е най-важното нещо и винаги забелязвам първо него. Грижете се за себе си, преглеждайте се редовно и се усмихвайте колкото се може повече :))

П.С. Не съм снимала вода за уста, аз залагам на Листерин 🙂 Хубаво е да се използва, след измиване на зъбите. Също така не трябва да се ползва постоянно, защото може да доведе до нежелано оцветяване. За това спирайте поне за месец.

cvetybaby signature

About the author

Cvety

Cvety

75 Comments

Leave a Comment