Travel

The beauty of Bulgarian nature: Prohodna cave (known as the Eyes of God)

Written by Cvety Baby

DSC_0445

 

 Prohodna  is a karst cave  in north central Bulgaria, located in the Iskar  Gorge near the village of Karlukovo in Lukovit  Municipality, Lovech Province. The cave is known  for the two eye-like holes in its ceiling, known as    the Eyes of God or Oknata.

 

Проходна е карстова пещера в северна България,  намира се в Искърския пролом близо до село Карлукоро, община Луковит, област Ловеч. Пещерата е известна със своите две дупки наподобяващи очи, наричана е още Очите на Бога или Окната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I will show you a little part of this beauty…

Ще ви покажа малка част от тази красота …

DSC_0411

Prohodna is the best known attraction in the Karlukovo Gorge (part of the Geological Park Iskar-Panega), one of the largest karst regions in Bulgaria and a popular location for speleology. Formed during the Quaternary, Prohodna is 262 metres (860 ft) long, which makes it the longest cave passage in Bulgaria. The cave has two entrances which lie opposite one another, known respectively as the Small Entrance and the Big Entrance. The former is 35 metres (115 ft) high and the latter reaches 42.5 or 45 metres (139 or 148 ft) in height. The cave owes its name, which literally means Thoroughfare Cave or Passage Cave, to this feature. The size of the Big Entrance of Prohodna makes it suitable for bungee jumping, and it is among the popular spots in Bulgaria for that activity.There are traces of prehistoric habitation in the Prohodna cave, which testify that humans lived in the cave during the Neolithic and Chalcolithic.

Проходна е най-известната пещера в Карлуковския пролом (част от Геопарка Искър-Панега), един от най-големите карстови райони в България и популярно място за спелеология ( изучаване на пещерите). Сформирана през Кватернера, Проходна е 262 метра дълга, които я правят най-дългата пещера в България. Пещерата има два входа, които се намират един срещу друг, познати също като Малкият вход и Големият вход.  Първият е 35 метра висок , а вторият 42,5 или 45 метра. Пещерата дължи името си , което буквално означава проход, пасаж, на тази своя особеност. Размерът на Големия Вход на Проходна го прави подходящ за бънджи скокове и е едно от най-популярните места за тази дейност в България. Има следи от праисторическо обитаване на Проходна, което свидетелства,че са живеели хора в нея през Неолита и Халколита.

DSC_0363

DSC_0331

By the way, this is Benji – companion in my journeys.

Междудругото това е Бенджи – спътник в моите приключения.

DSC_0405

 Prohodna is most notable for the two equal-sized holes in the ceiling of its middle chamber. The holes, formed through erosion, let in light into the cave. The formation is popularly known as the Eyes of God or Oknata. The phenomenon was featured in the 1988 Bulgarian film Time of Violence; in the scene, a priest named Aligorko prays below the Eyes.

Проходна е най-известна с нейните две почти еднакви дупки на тавана в средната зала на пещерата. Дупките, образувани чрез ерозия, пропускат светлината в пещерата. Феномена е известен като Очите на Бога или Окната. Явлението е включено в българския филм “Време разделно” 1988г. В сцената, когато свещеник на име Алигорко се моли под очите.

DSC_0322

DSC_0326

DSC_0305

DSC_0398_pp_pp

About the author

Cvety Baby

1 Comment

  • Your pictures of Prohodna Cave are beautiful and breathtaking. Your article on this topic is fascinating. Many thanks!

Leave a Comment