Lifestyle

What is Healthy Food?

Written by Cvety

gb A healthy food is one that contains a good level and variety of nutrients, as well as being low in components known to have an adverse effect on us. Some of the most important nutrients for health are those that we need only in small amounts, but are essential for good health. These are vitamins, minerals, essential fatty acids and a vast range of plant chemicals, which are the newest stars of the nutrition world.

bg Една храна е здравословна, когато има високо съдържание на полезни хранителни вещеста и е добра за организма. Тя трябва да има ниско съдържание на вредни за здравето съставки. Най-важните хранителни вещества, от които се нуждаем трябва да приемаме в умерени количества. Това са витамини, минерали, незаменими мастни киселини и много полезни растителни храни, които са изключително популярни в здравословните диети днес.

be healthy...

gb Vitamins

Vitamins are minute particles that help to protect us from disease and are important in the day-to-day functioning, protection, and maintenance of our bodies. Vitamins that we need regularly but not necessarily every day because they can be stored in the body are:

Vitamin A – for healthy growth, skin, and vision.

bg Витамини

Витамините са малки частици, които пък са изключително полезни за здравето ни и ни предпазват от много болести. Те защитават тялото ни и му помагат да функционира правилно всеки ден. Витамините, които трябва да приемаме непременно, но разбира се не всеки ден, защото се складират в организма са:

Витамин А – помага за правилен растеж, много полезен за кожата и зрението.

Vitamin A food

gb Vitamin D – for calcium absorption and other functions./ bg Витамин Д – помага за приемането на калций и за други функции на тялото

Vitamin D food

gb Vitamin E – a powerful antioxidant that helps prevent heart disease. / bg Витамин Е – силен антиоксидант, който помага за сърдечно-съдови заболявания.

Vitamin E food

gb Vitamin C – for the immune system, to help iron absorption. An antioxidant./ bg Витамин Ц – за имунната система, помага за абсорбирането на желязото в огранизма. Добър антиоксидант.

Vitamin C food

gb Vitamin B group – these work for growth, a healthy nervous system and food metabolism. / bg Витамини от група Б – помагат за правилен растеж, за здрава нервна система и за добър метаболизъм.

Vitamin B group food

gb Minerals

There are 15 minerals that we need to get from what we eat and drink. The major minerals are:

Calcium – for healthy bones.

bg Минерали

Има 15 минерали, които трябва да приемаме от храната и напитките си. Главните минерали, които трябва да приемаме са:

 Калций – за здрави кости.

Calcium Food

gb Iron – for healthy blood and transportation of oxygen./ bg Желязо – за здраво кръвобращение и движението на кислород в организма.

Iron food

gb Magnesium – for bone density, a healthy nervous system, heart and muscles./ bg Магнезий – за костната плътност, здрава нервна система, сърце и мускули.

Magnesium food

gb Potassium – for the regulation of blood pressure and for a healthy heart./ bg Калий – за регулиране на кръвното налягане и здраво сърце.

Potassium food

gb Zinc – for a healthy immune system and beautiful skin./ bg Цинк – за здрава имунна система и красива кожа.

Zink food

gb Selenium – for a healthy immune system./ bg Селен – за здрава имунна система.

Selenium food

gb Fats in your diet

All fats – at 9 cal per gram. They are a source of energy, but the type of fat we find in our food and their effect in our health can vary considerably.

Saturated fats – These are the solid fats found in highest amounts in animal fats. Over consumption is linked with increased blood cholesterol and heart disease.

bg Мазинини

Всички мазнини съдъжат 9 кал. за грам. Те са добър източник на енергия, но видовете мазнини, които приемаме имат различно влияние върху организма и здравето ни.

Наситени мазнини – това са тежките мазнините, най-голямо съдържание намираме в животинските продукти. Прекомерната им употреба е свързанас повишен холестерол и сърдечни заболявания.

Saturated fats

gb Trans fats – They can raise blood cholesterol and are linked to increased risk of heart disease./ bg Транс мазнини – Те могат да повишат холестерола и са виновни за сърдечно-съдови заболявания. Избягвайте ги.

Trans fats

gb Monounsaturated fats – Regular consumption appears to have a protective effect against both heart disease and some types of cancer./ bg Мононенаситените мазнини – редовната консумация  има защитен ефект срещу сърдечни заболявания и някои видове рак.

Monounsaturated fats

gb Polyunsaturated fats – This group contains the “essential fatty acids” and can help lower blood cholesterol, our intake of polyunsaturated fats tends to be more than adequate./ bg Полиненаситените мазнини – тази група съдържа “незаменими мастни киселини” и могат да помогнат за понижаване на холестерола. Приемът им е повече от необходим.

Polyunsaturated fats

gb Essential fatty acids – within the polyunsaturated group of fats. There are two essential fats that the body can’t manufacture itself: the omega-6 fat linoleic acid and omega-3 fat alpha-linolenic acid. They have a lot of benefits for the body./ bg Незаменимите мастни киселини – те са в  групата на полиненаситени мазнини. Има два основни вида, които тялото не може да произвежда само: омега-6 линолова масна киселина и омега-3 алфа-линоленова мастна киселина. Те имат много ползи за организма.

Essential fatty acids

gb Superfoods

This term is used to describe foods that have particularly potent health benefits. They contain a high level of vitamins. Superfoods offer us protection from diseases, such as cancer, arthritis, and heart disease and also help everyday well-being. Any diet that contains a wide variety of plant foods should be rich in “superfoods”.

bg Суперхрани

Този термин се използва за описание на храни, които имат особено мощни ползи за здравето. Те съдържат високо съдържание на витамини. Суперхраните ни предлагат защита от болести, като рак, артрит и сърдечно-съдови заболявания, а също така ще ви помогне за ежедневното ви благополучие. Всяка диета, която съдържа голямо разнообразие от растителни храни, трябва да бъде богата на “суперхрани”.

Superfoods
cvetybaby signature

About the author

Cvety