Lifestyle

Yogi Chicks

Yogi Chicks and cvetybaby
Written by Cvety

gb Hello, guys, I’m so happy to share with you a new project – cooperation with Yogi Chicks. As you know I’m a big fan of yoga and I received so many questions about my practice. To be honest I’m not so good in that, but now you can touch of a great work of two beautiful and strong ladies. Their names are Gery and Maya (on the pic below/ Gery- left, Maya – right). In a new rubric, we will share a lot of yoga tips, asanas, photos and everything you need to be a good yoga. Okay, at the first place I will meet you with them and their work in a short interview.

bg Здравейте, готини хора, толкова съм щастлива да споделя с вас един нов проект в сътрудничество с едни прекрасни момичета от Yogi Chicks. Както знаете, аз съм голям фен на йога и получавах  много въпроси свързани с нея. За да бъда честна, изобщо не съм толкова добра в това, но сега вече ще можете да се учите от професионализма на две прекрасни дами. Техните имена са Гери и Мая (на снимката отдолу / Гери в ляво, Мая в дясно). Ние ще споделяме с вас много йога съвети, асани, снимки и всичко необходимо, за да станете добър йога. И така, на първо място ще ви запозная с тях и работа им в кратко интервю.

Yoga girls
yoga practice

gb 1.When was your first introduction do Yoga?

Maya:  At 2000, when I accidentally attended a yoga class. I didn’t know anything about it- just decided to try and got really caught.

Gergana: At 2004, after Maya’s long stories about yoga I decided to try it and attend a class with her.

2.Where do your sentiments lie on the “Yoga as a spiritual practice” vs “Yoga as a body shaper”?

Maya: Yoga is both. It is a journey. You find yourself through the practice. None of the above should be the goal of yoga. You just practice, practice , practice and your body & spirit both benefit from it

Gergana: I also think that yoga is both. One should not define yoga just as a spiritual practice or just as а body shaper. You always start with asanas, but to advance and to master more complex asanas, it is necessary to build a spiritual perfection too.

3.What tools do you think are essential for starting a yoga practice?

Maya: Most studios provide all things necessarily. Yoga mat, yoga blocks, ropes etc. Otherwise – desire & motivation are all you need

GerganaWillingness to change yourself!

4.Is there an essential Yoga mindset?

Maya:  Positivity& humbleness

GerganaLove yourself

5.In a class full of people, with mildly different aims, how do you strive to keep everyone engaged and motivated?

Maya: There are many different styles of yoga, different teachers and studios people can choose from. I do my thing, listen to my music and give my best. People appreciate it and those who like it stays. I pay attention to each and everyone. But you have got to meet your style and interests with those of your studentsotherwise it just doesn’t work out, when you force it…

Gergana: As in every practice, during а yoga class it is important to fancy your yoga teacher. I’m not trying to please people, in order for them visit my practice I do asanas that helped me develop myself and if people liked them –they stay, the rest of them find another yoga teacher to inspire them.

6. Can you tell me about a time you experienced a breakthrough from pushing yourself past the point where you wanted to give up?

Maya: I am very fond of handstand arm balances & their variations. There was a time when I had about 2 years with absolutely no progress. I figured my problem was I was too ambitious and eager. So I dropped the handstands and went back to basics – easy poses, payed attention to the little details and started slowly progressing as if I was a beginner student. It payed of, cause afterward I progressed rapidly and figured many things out

Gergana:  I never forced myself to do impossible things unprepared. Only after nine years of practice, I started doing a headstand without having a wall behind me and to do different arms balances. I think that this is the right approach.

bg 1. Кога за първи път се сблъскахте с Йога?

Мая: През 2000г.,когато случайно посетих занимание по йога. Не знаех нищо за практиката- просто реших да пробвам и много се закачих.

Гери: През 2004г., когато след дългите разкази на Мая за ползите от йогата реших да опитам и отидох с нея.

2. Какви се чувствате по въпроса за „Йога като духовна практика” срещу „Йога като гимнастика за оформяне на тялото”?

Мая:  За мен Йога е и двете. Чрез практиката откриваш себе си.Нито една от двете позиции не трябва да е самоцел на заниманията. Просто практикуваш, практикуваш, практикуваш и по естествен начин от това се облагодетелстват и духа и тялото ти.

Гери: Аз също смятам, че йога е и двете. Не бива да определяма йога или само като духовна практика или само като упражнения за оформяне на тялото ни. Винаги се стартира с асаните, но за да напредваш и да усъвършенстваш по-сложни асани е необходимо и духовно усъвършенстване.

3. Какви средства са необходими за подемане на йога практика?

Мая: Повечето йога студио предоставят всичко необходимо. Постелка, йога блокче и въженце. Иначе желание и мотивация за достатъчни

Гери Желание да се промениш.

4.Каква трябва да е нагласата при практикуване на Йога?

Мая: Позитивизъм и смиреност.

Гери: Обичай себе си.

5. В час, пълен с много хора, с различни цели и мотивации, как успявате да ангажирате всички и да поддържате тяхната мотвация?

Мая: Вече има много различни стилове Йога, различни учители и студиа, от които хората да избират.Аз лично правя своята практика, слушам любимата ми музика и се раздавам напълно. Хората го оценяват и тези, на които им допада остават. Отделям внимание на всеки,но определено трябва да си допаднете по стил и интереси със учениците си – иначе не се получава на сила…

Гери: Както във всяка практика, така и по време на йога класа е важно да харесваш учителя си. Не се старя да се харесам на хората, които посещават часа ми- правя асаните, които смятам че са ми спомогнали да развия себе си и ако на хората им допада остават,останалите намират друг йога учител да ги вдъхнови.

6. Можеш ли да ми разкажеш за момент, в който си постигнал голям пробив,когато си се натиснал и си преминал през това да искаш да се откажеш?

Мая:  Аз съм омагьосана от балансите в стойка на ръце и техните вариации. Имаше един момент, в който около 2 години не помръдвах- бях тотално „забила”. Установих,че проблемът ми е имено в прекалената ми амбиция и в това,че форсирам нещата прекалено много. Примирих се и спрях да пробвам стойка на ръце- върнах се към по-начални/базови практики, обръщах много голямо внимание на всеки един малък детайл и постепенно надграждах, както бих учила начинаещ. Всичко това се отплати- минавайки повторно по пътя си и установявайки много малки неща,които променят голяата картина имах огромен прогрес.

Гери: Никога не съм се насилвала и не съм се опитвала да правя невъзможни неща без предварителна подготовка. Едва след 9 години практика започнах да правя стойка на глава без да имам стена зад себе си и да правя различни баланси на ръце. Според мен това е правилният подход

yogi chicks

yoga pose
yoga chick

yogi chicks

gb  7. If you could do one pose from now on, what would it be?

Maya:  Handstand & Variations

Gergana: All arm balances

8. For how long have you been practicing Yoga?

Maya:  15 years

Gergana:  11 years

9. How did you get started?

Maya: I accidentally missed my aerobics class and went into a Yoga class. Decided to stay

Gergana: Maya forced me to go.

10. What type of yoga do you teach?

Maya: Vinyasa Flow Yoga/ Ashtanga Yoga

Gergana:  same as Maya

11. What has Yoga done for you as a person?

Maya: It keeps me happy. I know myself better, I feel my body, I know what I want.

GerganaTo be more patient, definitely more relaxed and to know your body.

12. Do you feel yoga is more mental or physical?

Maya: Both

Gergana: Both

13. Do you believe it is an alternative form of healing and medicine?

Maya:  No. I believe it can be an addition to treatment. It accelerates the healing processes in the body but is no substitute for the medicine.

Gergana: No. I believe that it could prevent the onset of certain diseases, but not to treat the existing one.

14. Is Yoga a way of life or a way of exercise & meditation?

Maya: Both. Each of us should decide for him/herself and find their own benefits.

Gergana: For me is a way of life!

bg 7. Ако има една поза,която да правите постояно, от тук насетне, коя би била?

Мая: Стойка на ръце и различните й вариации.

Гери: Балансите на ръце.

8. От колко години практикувате Йога?

Мая: 15

Гери: 11

9. Как започнахте?

Мая: Случайно,отивайки на Аеробика, обърках часа и попаднах на Йога. Реших да остана и да пробвам

Гери: Мая ме накара да отида

10. Какъв вид Йога преподавате?

Мая: Виняса Флоу и Ащанга Йога

Гери: същите

11.Какво е направила Йога за вас лично?

Мая: Поддържа ме щастлива.Познавам себе си по-добре, чувствам по-добре тялото си, знам какво искам.

Гери: Да бъда по-търпелива, определено по-спокойна и да познавам тялото си.

12. Как чувставе Йога – по духовна или физическа практика?

Мая: И двете

Гери: двете

13. Вярвате ли в Йога като алтернативна форма на лечение и медицина?

Мая: Не.Вярвам,че тя може да е добро допълнение към лечение- било то алтернативно или стандартно. Йога ускорява и спомага оздравителните процеси в тялото,но за мен не е заместител на медицината.

Гери: Не. Смятам, че би могла да предотврати появата на определени заболявания, но не и да лекува вече съществуващи.

14. Йога начин на живот ли е или комбинация от упражнения и медитация?

Мая: Може да е всички изброени. Всеки преценява за себе и открива какво му носи практиката.

Гери:  За мен е начин на живот.

yogi chicks

yoga girl
yoga asana

NAMASTE!

НАМАСТЕ!

yogi chicks

gb You can find these beautiful girls at The Move Gym and yogichicks.com. New series by yogi chicks at cvetybaby.com coming soon… <3

bg Може да откриете тези страхотни момичета в The Move Gym и  yogichicks.com. Скоро очаквайте нови интересни постове 🙂

cvetybaby signature

About the author

Cvety

103 Comments

Leave a Comment