Lifestyle

BElieve in YOUrself

Written by Cvety

bg  Здравейте, приятели, днешният пост искам да бъде по-различен… Да бъде нещо, към което трябва да обърнем внимание. Рядко ми се случва да пиша толкова дълги постове и май ще ми е за пръв път. Тази статия е свързана с това кои сме и къде се намираме, до каква степен сме готови да рискуваме и да се борим за мечтите си. Днес няма да ви представям обикновените и може би за някои вече скучни модни постове. Днес ще говорим за силата на човешкия дух. Ще ви запозная с един мой приятел, който успя да повярва в собствените си сили, в себе си и се промени. В този пост няма да говорим за свалените килограми или клиширани неща за диети, ще говорим как да променим мисленето и себе си. Няма по-важно нещо от това да си смел, да знаеш къде ти е мястото и да оценяваш всичко, което имаш. Рано или късно всеки един от нас трябва да седне и си даде сметка, че не това, което другите мислят за него е важно, а това, което той самият Е пред себе си. Въпреки, че ние си мислим, че знаем това, дълбоко грешим. Следваме модни тенденции, следваме идоли и идеали и искаме да сме като тях.. Възхищаваме се или не до там на тези, които имат повече. В повечето случаи имаме реплика от рода на: – Браво, но аз не мога да го постигна, защото… и започват безброй оправдания… Хора, разберете веднъж завинаги, с тези думи вие лъжете себе си. С нечестните си и лоши постъпки вие вредите на себе си. За това нека се стегнем, нека разберем, че света не се върти около нас и да бъдем достойни хора, за човека в огледалото.. а когато това стане, несъмнено ще бъдем оценени и от другите!

Ще премина към представянето на този достоен за уважение човек. Прецених, че като кратко интервю би било много приятно четиво. Ето какво може да научим от него:

gb Hello, guys, I would like today’s post be different … To be something that we need to address, to pay attention to. It is not very often that I write such long posts and it may be for a first time. This article is linked to who we are and where we are, how far we are willing to risk and to fight for our dreams. Today I am not going to present the ordinary and, perhaps for some of us, already boring fashion posts. Today we are going to talk about the strength of the human spirit. I am going to introduce you to a friend of mine who managed to believe in his own strength, in himself and he changed. In this post we are not going to discuss lost weight or clichéd things about diets, we are going to talk about ways to change our thinking and ourselves. There isn’t a more important thing than being brave, knowing where you belong and appreciating everything you have. Sooner or later each and everyone of us must sit down and realize that what really matters is not others’ opinion but more our own, who we really are in front of ourselves. Although we believe that we are aware of this, we are deeply wrong. We follow fashion trends, we follow idols and ideals and we desire being like them. We admire or not so much those who have more. In most cases, there is the line: – Bravo, but I cannot achieve it because … and here come the countless excuses … People, once and for all understand that you only are lying to yourselves with these words. You are only hurting yourselves with these unfair and bad deeds. So let’s get a grip, let‘s understand that the world does not revolve around us and let’s be worthy people, for the man in the mirror … and when this happens, undoubtedly we will be appreciated by others!

I will continue with the presentation of this admirable man. I presumed that a short interview would be very pleasant reading. Here’s what we can learn from him:

bg 1. Разкажи нещо за себе си с няколко думи. С какво се занимаваш, учиш/работиш? Какво искаш да постигнеш в професионален/личен план?

Казвам се Марио на 24 години от гр.Правец. Наскоро се дипломирах в Софийски Университет „Св.Климент Охридски” със специалност Социални дейности. В професионален план съм се насочил към МВР. Искам да се развивам в системата на МВР, а в личен план се надявам както повечето хора един ден да мога да създам семейство.

2. Кой беше моментът, в който реши да тръгнеш към промяната? Какво/кой те мотивира да започнеш?

Моментът беше в етап, в който бях отчаян. Не давах нищо от себе си, а очаквах да постигна всичко. Мотивацията дойде от семейството ми и от няколко мои много близки приятели, които в трудния момент, когато бях на ръба да се откажа от мечтата ми, бяха до мен и ми помогнаха. Мотивираха ме, вдъхновиха ме да се боря за това, което наистина искам и ми казаха, че ако сега се откажа, занапред в живота винаги ще се отказвам в трудни моменти. Именно това беше моментът, в който наистина се мотивирах и повярвах в себе си.

3. Какво постигна до този момент и за колко време?

Първо, промених начинът си на мислене, начинът си на живот. Свалих до момента 54 кг (от 135 до 81 кг). Промяната започна от месец Септември 2014 год.

4. От какво се лиши?

В интерес на истината, не се лиших от много неща. Лиших се от излишните килограми, от лошата храна, с която бях свикнал. Общо взето лиших се от лошите навици, но за сметка на това придобих нови такива. Ново мислене за света и мястото ми в него. Срещнах много нови приятели в залата.

gb  1. Tell us something about yourself in a few words. What do you do, study / work. What do you want to accomplish on a professional / personal level?

My name is Mario, 24 years-old, from Pravets. I recently graduated from Sofia University “St. Kliment Ohridski” with major “Social activities“. My professional orientation is the Interior Ministry. I would like to grow in this field, while personally I hope, like most people do, to be able to have a family one day.

2. When was the moment in which you decided to go towards the change? What / who motivates you to start?

The moment was at a stage where I was desperate. I wasn’t giving anything from myself, and yet I expected to accomplish everything. The motivation came from my family and some of my very close friends, who in this difficult moment, when I was on the verge of giving up my dream, were there by my side helped me. They motivated me, inspired me to fight for what I really want and told me that if I gave up now, I would always be giving up when facing difficult moments in the future. This was the moment when I got really motivated and believed in myself.

3. What have you achieved so far and how long did it take you?

First, I changed my way of thinking, my lifestyle. I have lost 54 kg (135 to 81 kg). The change started in September 2014.

4. What were your sacrifices?

As a matter of fact, I did not deprive myself of a lot of things. The only things I lost were the excess weight and the bad food, which I was accustomed to. Overall, I deprived myself of bad habits, but at the expense of acquiring new ones. New view about the world and my place in it. I met numerous new friends in the gym.

bg 5. Какво продължава да те мотивира да се трудиш здраво?

Нещата, които ме мотивират са много: на първо място, спортът е здраве. Освен, че се отървах от излишните килограми и градя по-добро тяло, се отървах от стреса и негативното мислене. Зареждам се с положителна енергия. На второ място слагам срещите с много позитивни хора, с които обменяме опит за трениране, хранене, за живота като цяло. Също така, не на последно място тренировките, те ми помагат за постигането на мечтите и целите в живота ми. Разбрах, че всеки труд и усилие се възнаграждава рано или късно, но именно това е пътят – през пот, сълзи и болка.

6. Разкажи за упражненията, които правиш – фитнес план и хранителен режим. 

Правя 3 силови и 4-5 аеробни тренировки. В хранителния ми режим не се лишавам от нищо почти, освен от нездравословните неща като: хляб, пържено, тестени изделия, сладко и др. Предпочитам да си приготвям храната вкъщи и винаги, когато не мога да хапвам вкъщи си нося кутия с храна. За да знам какво хапвам, когато съм навън. В менюто ми задължително присъстват: белтъчини – яйца, различни меса (не тлъсти), извара: въглехидрати – бял ориз и картофи, сладък картоф, зеленчуци (сурови и задишени); качествени мазнини – ядки, зехтин (екстра върджин). Хапвам и плодове в междинните хранения за деня. Също така приемам и хранителни добавки, които ми помагат да се възстановявам. Използвам ВСАА, глутамин, протеин (изолат), рибено масло (омега 3), витамини и гледам да приемам повече вода.

Тренирам в Атлетик Фитнес, с моя дългогодишен приятел,а от известно време и мой треньор Пламен Христов. Познавам Пламен от години и знаех, че ако искам да постигна някакви резултати, именно той е човекът, към когото трябва да се обърна. Освен добър приятел и треньор, Пламен е дългогодишен състезател по класически културизъм. Има няколко републикански титли, през 2012 год. – 6 място в света, а през 2014 – 4-то място в света. Тук е моментът да му благодаря за подкрепата, за мотивацията, за всичко, което е направил за мен. За това, че ми показа правилният път и ме води по него. Огромно Благодаря !!!

gb  5. What keeps you motivated to work hard?

Things that motivate me are a lot: first and foremost, the sport is health. Besides that, I got rid of the excess weight and I am working on building a better body, I got rid of the stress and the negative thinking. I am filled with positive energy. At a second place on my list, I put the meetings with very positive people with whom we share our experience on training, nutrition, and life in general. Also, last but not least, my workouts help me achieve my dreams and goals in my life. I do understand that any work and effort is rewarded sooner or later, but this is exactly the way – through sweat, tears and pain.

6. Tell us about the exercises you do – fitness plan and diet.

I have 3 weight work-out sessions and 4-5 cardio ones. In my regimen, I do not deprive myself of almost anything except the unhealthy choices such as bread, fried, pasta, sweets and etc. I prefer preparing my food at home and whenever I am not able to eat at home, I bring a box of home-made food. To know what I eat when I’m out. In my menu the following are always present: protein – eggs, various meats (not fat), cheese: carbohydrates – white rice and potatoes, yam, vegetables (raw, breathing); quality fats – nuts, olive oil (extra virgin). I eat fruits as a snack during the day. Also, I take supplements that help me recover. I use BCAA, glutamine, protein (isolate), fish oil (omega 3) and vitamins and I make sure to drink more water.

I work out at the Athletic Fitness, with my longtime friend, and for some time now my coach, Plamen Hristov. I have known Plamen for years and keeping in mind my goal to achieve any results, I was certain he was the right man to turn to. Besides a good friend and coach, Plamen is also a longtime classic bodybuilder. He has won several national titles, in 2012 – 6th place in the world championship, and in 2014 – 4th place in the world championship. Now is the time to express my gratitude for his support, the motivation, for everything he has done for me. For showing me the right way and leading me on it. A huge thank you!!!

bg 7. Към какво се стремиш?/ Каква е крайната цел, която искаш да постигнеш?

Има много неща, към които се стремя. Едно от тях е да осъществя мечтата си и да бъда в редиците на МВР. Стремя се също да бъда по-добър човек, да помагам на близките и на приятелите си.

8. Как си се представяш след 5 години?

След 5 години се виждам успял в сферата, в която искам да се развивам, още по мотивиран от сега…но ще видим, времето ще покаже !

9. Промяната и постоянните тренировки повлияха ли положително/отрицателно на отношенията ти с приятелите или семейството?

Първо, тренировките повлияха на самия мен. Промениха мисленето ми за света и за мястото ми в него. Заредиха ме с положителна енергия, срещнах много нови приятели. По отношение на приятелите ми, повечето адски много ме подкрепят, радват се заедно с мен, поздравяват ме за волята и постоянството. Има и такива, които се опитват да омаловажат труда ми с реплики: „на къв са праиш с тоа фитнес” и разни други подобни подмятания. С това смятат, че ме дразнят, но това само ми показва, че съм на прав път и че, когато хората не могат да постигнат твоите резултати започват да те плюят. Отностно отношението ми със семейството нищо не се е променило, те винаги са ме подкрепяли.

10. Гордееш ли се с човека в огледалото?

Колкото и нескромно да звучи, да гордея се с човека в огледалото. Защото всичко, което съм постигнал е със собствени сили, пот, сълзи и болка. Също съм горд, че успях да победя най-големият и трудният си съперник – себе си. Видях, че няма невъзможни неща и че всяко усилие се възнаграждава рано или късно. Радвам се, макар и късно, че открих правилният път.

7. What do strive for? / What is the ultimate goal that you want to achieve?

There are many things to which I aspire. One of them is to realize my dream to be in the ranks of the Interior Ministry. Also, strive to be a better person, to help relatives and friends.

8. How are you presenting the next five years?

After 5 years, I see myself succeeded in the area that want to grow, more motivated by now … but we’ll see time will tell!

9. Change and constant training affect positive / negative relationships with your friends or family?

First, training influenced me. Changed my thinking about the world and my place in it. Loaded me with positive energy, I met many new friends. With regard to my friends, most excruciating support me, rejoice with me, greet me the will and perseverance. There are those who try to belittle my work with replicas “What are you thinkin’ with these SG & Fitness, man?” and various other similar remarks. With this believe that annoy me, but it just shows me that I’m on the right track and that when people can not achieve your results begin to spit. About my attitude with family nothing has changed, they have always supported me.

10. Are you proud of the man in the mirror?

As immodestly, to be proud of the man in the mirror. Because everything I’ve achieved is own strength, sweat, tears and pain. I’m also proud that I managed to win the largest and toughest rival – himself. I saw that nothing is impossible and that every effort will be rewarded sooner or later. I am glad, though later I found the right way.

bg От всичко, което прочетохме, само можем да се възхищаваме на постигнатото от него, да си извадим изводи до къде сме стигнали самите ние и накъде отиваме… Да погледнем в огледалото и да се замислим, гордеем ли се с това, което виждаме?

gb  From what we read, we can only admire the achievements, can draw conclusions as to where we stand and where we are going. Have a look in the mirror and think, you are proud of what we see?

cvetybaby signature

About the author

Cvety

27 Comments

Leave a Comment